JCC tuin en parkmachines

Algemene voorwaarden – Reparatie

  1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JCC tuin en parkmachines te Mill, hierna te noemen JCC.

1.2. Van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

1.3. Algemene Voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

  1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. De Klant biedt voor reparatie de machine op de locatie van JCC en haalt hem hier ook weer af.

2.2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. JCC is eerst gebonden als de defecte machine is ontvangen en zij aan de Klant een ontvangstbevestiging heeft overlegd.

2.3. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten, die op het ontvangstbewijs zijn omschreven. Als er geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, zal JCC trachten de aard van de klachten op te sporen en te herstellen.

2.4. JCC behoudt zich het recht voor om machines waaraan werkzaamheden zijn verricht door derden niet in behandeling te nemen.

 

  1. Prijzen

3.1. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid en de kosten van de gebruikte materialen en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW.

3.2. Op de ontvangstbevestiging kan JCC met de Klant een prijsindicatie overeenkomen. JCC heeft het recht om zonder overleg met de klant deze prijsindicatie met 10% te overschrijden. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal uitvallen dan de prijsindicatie, zal JCC contact met de Klant opnemen en wordt het apparaat pas na verkregen toestemming van de Klant voor het begrote bedrag gerepareerd. De Klant kan na de nieuwe prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening. JCC is in dat geval gerechtigd om de besteedde uren en eventueel gebruikte materialen bij de Klant in rekening te brengen. De machine wordt vervolgens aan de Klant geretourneerd.

3.3. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of ook andere dan in de begroting voorziene reparaties

noodzakelijk zijn, zal een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de Klant daarmee niet akkoord gaat, geldt eveneens het in 3.2. bepaalde.

3.4. Indien tijdens de uitvoer blijkt dat de herstel van het defect niet meer mogelijk is of onverantwoord is, zal JCC de Klant hier onmiddellijk van in kennis stellen. JCC is in dat geval gerechtigd om de besteedde uren en eventueel gebruikte materialen bij de Klant in rekening te brengen. De machine wordt vervolgens aan de Klant geretourneerd.

 

  1. Kwaliteit

4.1. Tenzij anders afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

4.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

4.3. Na de reparatie ontvangt de Klant op de factuur een reparatieverslag met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

 

  1. Betaling

5.1. Reparaties dienen contant of per PIN te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in welk geval de factuur binnen 8 dagen moet zijn voldaan.

5.2. Kontante betalingen en betalingen per PIN worden door JCC op de factuur afgetekend.

5.3. Op het moment dat de in de factuur gestelde betalingstermijn is overschreden, is Klant in verzuim zonder dat hiervoor een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

5.4. Vanaf het moment van verzuim is Klant een boeterente van 1% per maand aan JCC te verschuldigd. De maand waarin het verzuim is ontstaan geldt als een hele maand. Tevens is Klant aan JCC buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Klant verschuldigd.

5.5. JCC behoudt zich het recht voor zich op haar wettelijk retentierecht te beroepen, zolang de reparatie niet betaald is.

 

  1. Levering en leveringstijd

6.1. De in de overeenkomst genoemde reparatietermijnen zijn slechts indicatief.

6.2. Indien na twee achtereenvolgende gereedmeldingen de Klant gedurende een periode van één maand na de laatste schriftelijke gereedmelding heeft nagelaten de apparatuur op te halen, is JCC gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen en/of de apparatuur te verkopen c.q. te

vernietigen.

 

  1. Garantie en aansprakelijkheid

7.1. JCC geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 1 (een) maand op de reparatie. De garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van de machine aan de Klant. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van dit reparatieverslag.

7.2. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend.

7.3. Indien binnen de garantietermijn een andere storing optreedt, wordt de opdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

7.4. Alle vormen van door de Klant te claimen garantie tegenover JCC vervallen indien de Klant de apparatuur onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig heeft gebruikt.

7.5. JCC is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Klant, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan JCC toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen JCC verzekerd is conform het in de branche geldende gebruik. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

7.6. Voor schade veroorzaakt door derden is JCC nimmer aansprakelijk, tenzij hem onzorgvuldigheid bij de keuze van deze derden te verwijten valt. In dat geval is JCC aansprakelijk slechts voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.

7.7. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

7.8. Indien de assuradeur van JCC om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van JCC te allen tijde beperkt worden tot de factuurwaarde.

 

  1. Overmacht

Indien JCC door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om deze op te schorten. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: niet- of niet tijdige nakoming door toeleveranciers, stremmingen in het transport, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen tussen JCC en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank Den Bosch, tenzij de sector Kanton van een ander arrondissement bevoegd is.

 

10. Privacy policy

10.1. Voor de omgang met persoonsgegevens volgen wij het beleid volgens onze Privacy policy

Pin It on Pinterest