JCC tuin en parkmachines

Algemene voorwaarden – Verkoop

 1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JCC tuin en parkmachines te Mill, hierna te noemen JCC.

1.2. Van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

1.3. Algemene Voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. JCC is eerst gebonden, doordat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of dat zij de transactie heeft bevestigd door het aanvaarden van de koopprijs.

2.2. Aanbiedingen gelden uitsluitend zolang de voorraad strekt.

2.3. Prijsindicatie voor inruil kan pas definitief verstrekt worden na zicht van de machine.

 1. Annulering

Koper is gerechtigd om de koop voor de levering te annuleren. De aanbetaling wordt in dat geval niet terugbetaald door JCC. Kosten gemaakt aan derden door JCC zullen te allen tijde door Koper vergoed worden.

 1. Conformiteit

Kleine afwijkingen aan de machine ten opzichte van de door JCC verstrekte informatie, afbeeldingen, opgaven, etc. kunnen JCC niet tegengeworpen worden, tenzij deze afwijkingen van negatieve invloed zijn op de prestaties van de machine.

 1. Prijzen

5.1. Onjuistheden in de prijsopgave -in de winkel, in folder en documentatiemateriaal, op de website of op marktplaats.nl, etc.- door vergissingen en verschrijvingen, binden JCC niet.

5.2. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

5.3. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken het product, is MBT gerechtigd deze verhogingen aan Koper door te berekenen. Is Koper een Consument en vindt deze prijsstijging plaats binnen drie maanden, dan heeft deze het recht om op grond van deze prijsstijging de overeenkomst te ontbinden.

 1. Betaling

6.1. Facturen dienen binnen 8 dagen op rekening van JCC te zijn bijgeschreven.

6.2. Kontante betalingen en betalingen per PIN worden door JCC op de factuur afgetekend.

6.3. JCC heeft het recht voor de levering of voor de aanvang van de bestelling een aanbetaling van Koper te verlangen.

6.4. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

6.5. Op het moment dat de in de factuur gestelde betalingstermijn is overschreden, is Koper in verzuim zonder dat hiervoor een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.6. Vanaf het moment van verzuim is Koper een boeterente van 1% per maand aan JCC te verschuldigd. De maand waarin het verzuim is ontstaan geldt als een hele maand. Tevens is Koper aan JCC buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6.7. In geval van niet tijdige betaling is JCC bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 1. Levering en leveringstijd

De in de overeenkomst genoemde aflevertermijnen zijn slechts indicatief.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle aan Koper ter eigendomsoverdracht geleverde zaken blijven eigendom van JCC, totdat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

8.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.3. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JCC veilig te stellen.

8.4. Voor het geval JCC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JCC en door JCC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JCC zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 1. Reclameren

9.1. De Koper zal de machine onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren en testen of: 1) de machine compleet is en naar behoren werkt; 2) bij nieuwe machines alle (fabrieks) documentatie m.b.t. gebruik en onderhoud en fabrieksgarantie aanwezig is.

9.2. Bij omissies en gebreken dient Koper JCC hiervan uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de aflevering van de machine in kennis te stellen. Indien de klachten de machine zelf betreffen dient Koper met de machine naar de winkel van JCC te komen, opdat deze in de gelegenheid is om de klacht onderzoeken.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor nieuwe producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. JCC vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

10.2. Voor tweedehands machines geldt geen garantie, tenzij JCC dit uitdrukkelijk op de verkoopfactuur heeft vermeld.

10.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 1. indien het bepaalde bepalingen genoemd in artikel 9 (reclameren) niet in acht is genomen.
 2. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met schriftelijke toestemming van JCC of de fabrikant zijn verricht;
  c. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  d. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, bijvoorbeeld: de machine wordt voor meer m2 ingezet dan overeenstemt met haar capaciteit.
 3. indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, bijvoorbeeld: bij het maaien van te lang gras; bij beschadiging door vreemde voorwerpen onder het maaiveld; gebrek aan olie; foutieve brandstof; vloeistofschade aan de machine;schade door verkeerde opslag van de machine (o.a. vorstschade); schade door foutief transport.
 4. indien gebreken het gevolg zijn van nalatig onderhoud. Nieuwe machines moeten ieder jaar een onderhoudsbeurt hebben op straffe van verval van de garantie.

10.4. JCC is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan JCC toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen JCC verzekerd is conform het in de branche geldende gebruik. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.5. Voor schade veroorzaakt door derden is JCC nimmer aansprakelijk, tenzij hem onzorgvuldigheid bij de keuze van deze derden te verwijten valt. In dat geval is JCC aansprakelijk slechts voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.

10.6. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.7. Indien de assuradeur van JCC om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van JCC te allen tijde beperkt worden tot de factuurwaarde.

 1. Overmacht

Indien JCC door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om deze op te schorten. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: niet- of niet tijdige nakoming door toeleveranciers en producenten, stremmingen in het transport, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, overheidsmaatregelen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen JCC en Koper, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank Den Bosch, tenzij de sector Kanton van een ander arrondissement bevoegd is.

13. Privacy policy

13.1. Voor de omgang met persoonsgegevens volgen wij het beleid volgens onze Privacy policy

Pin It on Pinterest